Avís legal

AVÍS LEGAL

Titularitat del Lloc Web.

www.motllescastells.com és un lloc web, amb el nom de domini registrat i propietat de MOTLLES CASTELLS, S.L. (d’ara endavant, indistintament, també “MOTLLES CASTELLS”) amb domicili a Passeig de Sant Joan, 92 (08560) Manlleu, Barcelona; amb inscripció al Registre Mercantil de Barcelona, Tom …… , Foli …., Secció …, Inscripció …., i disposant de CIF  B58918988.

La finalitat de la pàgina web, és la d’informar sobre l’activitat de MOTLLES CASTELLS. L’accès a la web és gratuït. L’ús del lloc web suposa l’acceptació del que conté el present Avís Legal.

Obligacions de l’usuari.

En accedir al lloc web, l’usuari es compromet a utilitzar la informació i continguts del mateix de conformitat amb el present Avís legal, amb la legislació vigent i amb les bones costums generalment acceptades i l’ordre públic, i en particular a:

  1. Actuar lleialment i de bona fe en totes les seves relacions amb MOTLLES CASTELLS.
  2. Proporcionar dades veritables i exactes durant la seva relació contractual amb MOTLLES CASTELLS.
  3. Utilitzar de forma correcta i de conformitat amb la legislació vigent, la moral o l’ordre públic, respectant el present Avís Legal i, en el seu cas, les Condicions d’ús i Contractació, establertes, així com a no permetre l’ús per tercers no autoritzats de les eines i serveis prestats.
  4. Col·laborar i posar en coneixement de MOTLLES CASTELLS aquelles informacions, en especial de tipus tècnic, a les que tingui accés en l’exercici de les seves operacions i que puguin afectar o perjudicar de forma alguna a la integritat del lloc web, el servei prestat per MOTLLES CASTELLS, els seus socis, col·laboradors, proveïdors, altres usuaris o altres tercers, així com a les estipulacions del present Avís Legal, o en el seu cas, les Condicions d’Ús i contractació.

Nota para el auditor: Apartados e) y f) sólo en caso de que haya comercio electrónico

  1. No realitzar cap comanda falsa o fraudulenta. Si tinguéssim indicis raonables per els que poguéssim considerar que l’usuari ha realitzat una comanda fraudulenta, estarem autoritzats a anul·lar-la i informar a les autoritats pertinents.
  2. No cedir la seva compte d’Usuari ni revendre a tercers els serveis prestats per MOTLLES CASTELLS.

Responsabilitat.

MOTLLES CASTELLS, no podrà ser considerada responsable dels possibles danys o perjudicis que es derivin del mal funcionament de les xarxes telemàtiques que faciliten l’accés en aquest lloc web, així com tampoc de les possibles interrupcions d’accés, virus, connexions i sistemes operatius d’accés a la xarxa d’Internet. Així mateix, MOTLLES CASTELLS, tampoc podrà ser considerada responsable dels possibles danys derivats d’actuacions il·lícites i il·legítimes de tercers aliens a MOTLLES CASTELLS, en la transmissió de dades a través de les xarxes telemàtiques.

Continguts lloc web i enllaços a tercers.

La informació continguda en l’espai web pot no estar actualitzada en tot moment, en aquest cas MOTLLES CASTELLS, no serà responsable dels possibles danys derivats d’un ús extern i/o per tercers de la informació facilitada.

MOTLLES CASTELLS, es reserva el dret a poder suspendre temporalment l’accessibilitat al lloc web quan sigui necessari, sense necessitat de previ avís i així poder realitzar les actuacions de manteniment i actualització necessàries.

Aquesta pàgina web pot contenir enllaços i/o vincles (links) a llocs web externs de tercers on el contingut no és atribuïble ni exigible a MOTLLES CASTELLS, sent responsable el titular de cada un dels espais web accedits.

L’establiment de qualsevol hiperenllaç des d’un altre lloc web cap a aquesta pàgina web, haurà de realitzar-se sempre a la pàgina principal, estant prohibida la reproducció total i/o parcial dels serveis continguts en MOTLLES CASTELLS, sense prèvia autorització.

Propietat industrial i intel·lectual.

Els continguts (incloent, però no de forma exclusiva, textos, logotips, imatges, dibuixos, disseny web, marques, codi font i software) del lloc web es troben protegits per la legislació de propietat industrial i intel·lectual vigent i qualsevol altre normativa aplicable. L’explotació legítima dels mateixos correspon exclusivament a MOTLLES CASTELLS o al seus llicenciadors, quedant totalment prohibida la reproducció i/o distribució total o parcial de qualsevol tipus de contingut per part de l’usuari i/o tercers de no existir autorització expressa per part de MOTLLES CASTELLS facultant o permetent la difusió dels mateixos.

 

En cap cas l’accés al lloc web  implica permís, renúncia, transmissió, llicencia o cessió total ni parcial d’aquests drets per part dels seus titulars ni cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, llevat que MOTLLES CASTELLS autoritzi de forma expressa el contrari.

 

Sense perjudici de tot l’anterior, si l’usuari o un tercer estima que algun contingut del lloc web pugui vulnerar drets de tercers, preguem així ho posin en el nostre coneixement a la major brevetat possible.

Comentaris i suggeriments.

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviï tals comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte.

Modificació de  l’Avís Legal.

El contingut en el present Avís Legal té una durada indefinida, i podrà ser modificat en qualsevol moment en atenció a la normativa vigent en cada moment i als canvis que puguin sorgir de l’activitat de MOTLLES CASTELLS.

Legislació i jurisdicció aplicables.

El contingut en el present Avís Legal i qualsevol de les polítiques de privacitat, cookies o normes sectorials d’aplicació es regeixen per les Lleis espanyoles vigents en cada moment. En cas de disputa o controvèrsia les parts es sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents. En cas que les parts considerin necessari recórrer a sistemes alternatius de resolució de controvèrsies, com l’arbitratge o la mediació, hauran de proposar-lo i acceptar-lo expressament i per escrit en el moment en què sorgeixi la controvèrsia, i sempre en base a lo previst per la normativa d’aplicació.

 

BENIFIFICARI

MOTLLES CASTELLS, S.L.
Passeig de Sant Joan, 92
08560 Manlleu, Barcelona

Contactar

Passeig de Sant Joan, 92
08560 Manlleu, Barcelona
admin@motllescastells.com
Telèfon d'oficina: +34 93 850 70 82
WhatsApp: pendent
Image
Image
Image